Numer wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – nr 28502

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „AODIN Europe Sp. z o.o.”, prowadząca działalność pod adresem: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65A/411A, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6351862859, o nadanym numerze KRS: 0000988564, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – AODIN Europe Sp. z o.o., 43-170 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65A/411A
 • Adres poczty elektronicznej – biuro@aodin.eu
 • Połączenie telefoniczne – +48 573 678 323

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.) Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji procesu rekrutacyjnego
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • art. 6 ust. 1 lit. a
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • art. 6 ust. 1 lit. b
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. f
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego
 • W celu realizacji usług rekrutacyjnych

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi rekrutacyjnej przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Odbiorcą danych jest Administrator oraz klienci Administratora, dla których prowadzone są działania rekrutacyjne.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 • W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi

Terms and Conditions for Contact Form

 1. Information Use: The information provided in this contact form will be used solely for the purpose of responding to your inquiry and managing your request.
 2. Confidentiality: All information shared through this form will be treated as confidential and will not be disclosed to third parties without your explicit consent.
 3. Data Protection: We adhere to strict data protection regulations and take appropriate measures to safeguard your personal information.
 4. Communication: By submitting this form, you agree to be contacted by us regarding your inquiry. We may also use your contact details to send you information about our services that may be of interest to you.
 5. Consent: By using this contact form, you consent to the collection and use of your information as outlined in these terms and conditions.
 6. Amendments: We reserve the right to modify these terms and conditions at any time. Continued use of the contact form following any changes indicates your acceptance of the new terms.


cONTACT US

IF YOU ARE LOOKING FOR RELIABLE PARTNER IN INDUSTRIAL AUTOMATION JUST LEAVE US YOUR EMAIL ADDRESS AND WE WILL CONTACT YOU!

EMAIL

OFFICE@AODIN.EU

BIURO@AODIN.EU

AODIN EUROPE SP. Z O.O.

POLAND 44-100 GLIWICE,

UL. CHORZOWSKA 50

NIP: 6351862859 KRS: 0000988564

COPYRIGHT © 2023 AODIN EUROPE SP. Z O.O.